Home

Trimbos richtlijnen

Trimbos.nl Centrum voor Kwaliteitsstandaarde

Deze standaard geeft de huisarts richtlijnen voor herkennen en diagnostiek van problematisch alcoholgebruik en het te volgen beleid. De standaard richt zich op de preventie van lichamelijke, psychologische en sociale problemen door het gebruik van alcohol door vroegtijdige herkenning en behandeling Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art.no.: AF0635) Datum Goedkeuring 01-03-2007 GGZ-Richtlijnen - Multidisciplinaire richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (1.0) - 01-03-2007 2. Het klinisch beeld van ADHD is in het algemeen complexer dan de genoemde trias van gedragskenmerke Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art. no.: AF0806)) Datum Goedkeuring 23-04-2008 aantal richtlijnen in de ggz is nog bescheiden en de richtlijnen van de eerste generatie, standaarden en protocollen, hebben meestal betrekking op slechts één of enkele aspecten van de hulpverlening - ze zij Trimbos-richtlijnen: uw garantie op een kwaliteitsvolle behandeling PHI is een erkende zorginstelling voor gespecialiseerde GGZ die de aanbevelingen en werkwijzen van de Trimbos-richtlijnen volgt. Het Trimbos-instituut is een Nederlands kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke zorg en lichamelijke ziektes GGZ-Richtlijnen - Multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen (1.0) - 24-09-2008 1 vaktherapeuten (bijvoorbeeld creatief therapeuten), diëtisten en verpleegkundigen. Ook patiënten kunnen d

Alcoholbeleid en wetgeving. Het alcoholbeleid wordt in hoofdlijnen bepaald door de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het alcoholdossier en bepaalt de (wettelijke) kaders en prioriteiten voor het Nederlandse alcoholbeleid.Het ministerie kan daarbij gebruik maken van internationale prioriteiten en richtlijnen die door de. Erkende interventies GGZ - Overzicht van goed onderbouwde en effectieve interventies voor de langdurige GGZ Trimbos-instituut Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. De missie van het Trimbos-instituut is kennis over geestelijke gezondheid creëren en doen toepassen in beleid en praktijk van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg

Trimbos.nl AF0605: Multidisciplinaire Richtlijn ..

 1. Richtlijnen en zorgprogramma's. Zorgprogramma's zijn gedefinieerd als een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. Bij het opstellen van een zorgprogramma kunnen de richtlijnen worden gebruikt om de verschillende behandelmodules en de stappen in het zorgprogramma zo veel mogelijk evidence-based te doen zijn
 2. Richtlijnen zijn veelal per diagnose beschreven en geven op basis van een systematisch literatuuronderzoek, expertise van hulpverleners en ervaringskennis van patiënten aanbevelingen voor de zorg. In het erkenningstraject langdurige ggz worden interventies behandeld die vaak zijn ontwikkeld voor mensen met verschillende psychiatrische aandoeningen
 3. Trimbos-instituut Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg en lichamelijke ziektes en legt zich toe op de ontwikkeling, verspreiding, toepassing en evaluatie van kennis. De centrale vraag is op welke manieren deze kennis kan worden ingezet om d
 4. Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut Auteurs: L. Bolier, P. Speetjens, D. Volker, H. Sinnema Redactie: K. Harmsen Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland Publicatiedatum: Augustus 2016 Deze richtlijn is gefinancierd door ZonM

Trimbos.nl Nieuwe richtlijnen voor de GGZ en de zorg ..

Deze herziene Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (KKCZ), ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Schi­zofrenie. In de werkgroep, voorgezeten door drs. W. van Ewijk, waren beroepsverenigingen en organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met schizofrenie Toepassing van richtlijnen. Richtlijnen en indicatiestelling. Een hulpverlener die te maken krijgt met de hulpvraag van een patiënt, moet samen met de patiënt vaststellen wat passende hulp is. Dit gebeurt in de eerste lijn en in de tweede lijn (voordeur). De aanbevelingen uit de richtlijn zijn bij dit proces van indicatiestelling richtinggevend Het addendum Depressie bij Jeugd geeft aanbevelingen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van depressie bij jeugdigen. De richtlijn is bedoeld voor onder meer hulpverleners, jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en professionals van de GGD. Het addendum richt zich op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met alle soorten depressies, behalve depressie tijdens zwangerschap en. Het Trimbos-instituut heeft deze richtlijn geschreven in opdracht van het NIP, de NVO en de BPSW. Dit project werd mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanuit het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Zie voor meer informatie de website www.richtlijnenjeugdhulp.nl Trimbos-instituut. Printen. Facebook Twitter LinkedIn De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie is ontwikkeld in opdracht van NVvP, Ministerie van VWS en ZonMw en gepubliceerd in 2013. Inhoud van de richtlijn. Het toepassingsgebied van Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk.

het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Phrenos. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) trad op als hoofdaannemer. Hoofdstuk 1 De ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnen voor de ggz geschiedt primair vanuit een inhoudelijke invalshoek, ten behoeve van de verbe Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut Auteurs: M. Oud, R. van der Zanden, I. Cronenberg, H. Sinnema Redactie: K. Harmsen Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland Publicatiedatum: December 2016 Deze richtlijn is gefinancierd door ZonM Doel. Het uiteindelijke doel van MBCT is het voorkomen van terugval in depressie. Het directe/primaire doel van de interventie is een afname in piekeren en depressieve klachten en een toename in optimisme en veerkracht door het leren herkennen van - en anders omgaan met - automatische negatieve gedachtenpatronen, emotionele en lichaamssignalen

Expertisecentrum Alcohol Richtlijnen ADM-beleid

 1. Het Trimbos-instituut heeft een aantal cursussen ontwikkeld specifiek bedoeld voor migranten met depressieve klachten: de cursus 'Lichte dagen, donkere dagen 115 is ontwikkeld voor Turken en Marokkanen met depressieve klachten en de cursus 'De Kracht van je leven' is speciaal bedoeld voor oudere Turken en Marokkanen met depressieve klachten
 2. g
 3. Richtlijnen in de testfase zijn alleen in te zien tijdens een praktijktest en commentaarronde. Je ontvangt dan van de richtlijnontwikkelaar aparte inloggegevens. De beroepsverenigingen AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA zijn eigenaar van alle JGZ Richtlijnen

Overslaan en naar de inhoud gaan. Home; Inloggen; Links; Contact; Vacatures; Zoeken; Richtlijnen Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk

Trimbos.nl Trimbos-instituut - Voor mentale gezondhei

 1. Deze behandelrichtlijn vervangt de NHG-Standaard Stoppen met roken, waarin de medicamenteuze behandeling centraal staat. De niet-medicamenteuze begeleiding van patiënten komt uitgebreider aan bod in de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken. Deze NHG-Behandelrichtlijn bevat uitgebreide informatie over
 2. Richtlijnen In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen
 3. Het advies voor alcoholgebruik van volwassenen is: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag
 4. In opdracht van V&VN en ZonMW is het Trimbos-instituut gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor het signaleren en omgaan met zorgmijding bij jeugdigen, volwassenen en ouderen in de eerste lijn
 5. Problematisch alcoholgebruik:drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en dat een adequate aanpak van bestaande problemen verhindert.De geconsumeerde hoeveelheid alcohol is niet leidend voor de diagnose. Stoornis in het gebruik van alcohol: problematisch alcoholgebruik waarbij wordt voldaan aan de DSM-5 criteria voor een stoornis in het gebruik van.

Expertisecentrum Alcohol Richtlijnen en standaarden

Richtlijnen huisbezoek als patiënt/huisgenoot symptomen van corona heeft. Wanneer de patiënt of één van zijn/haar huisgenoten wel symptomen heeft als koorts, hoesten of kortademigheid en toch een huisbezoek noodzakelijk is dan geldt de volgende richtlijn Databank Richtlijnen Multidisciplinaire richtlijn Bipolaire stoornissen. Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen en handelingsinstructies voor de screening, diagnostiek en behandeling van zowel kinderen als jongeren, volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis

Richtlijnen voor goede zorg bij ADHD Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005) van het Trimbos-instituut. Balans werkte mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Twee jaar later werd er ook een Patiëntenversie voor ouders van de multidisciplinaire richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (2007) gemaakt voor afspraken tussen [ Richtlijnen voor behandeling. In Nederland zijn er een aantal richtlijnen omtrent behandeling van tabaksverslaving: De NHG-Behandelrichtlijn (voorheen NHG-Standaard) Stoppen met roken. Deze Behandelrichtlijn Stoppen met roken sluit aan bij de herziene multidisciplinaire Richtlijn: 'Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning' Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Maastricht University een studie naar de personele samenstelling in verpleeghuizen uitgevoerd. Kwantitatieve data is verzameld op basis van interviews. In totaal zijn 26 organisaties met 32 deelnemende teams uit verpleeghuizen bevra.. Trimbos. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van V&VN. Alle relevante beroepsverenigingen zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze richtlijnen. Verder is ook het cliënt- en naastbetrokkenenperspectief nadrukkelijk meegenomen in de richtlijnen Hiervoor wordt verwezen naar bestaande richtlijnen. Verder richten de uitgangsvragen zich niet op interventies die de competenties kunnen versterken van mantelzorgers en verzorgenden in de omgang met probleemgedrag bij mensen met dementie

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA KNGF-richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde, landelijk geldende en vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor de patiënt*. Richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het nemen van klinische beslissingen. Richtlijnen beogen een leidraad te geven voor d

Trimbos-richtlijnen PH

 1. Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en smr ondersteuning. Op initiatief van Stichting Partnership Stop met roken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2016 de tweede herziening van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning tot stand gekomen.. Op 4 onderwerpen was er behoefte aan actualisatie en herziening; gedragsmatige.
 2. In opdracht van de Inspectie van de Gezondheidszorg brachten Vilans en het Trimbos instituut de richtlijnen en inzichten rond onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie in kaart. Dit rapport gaat in op deze drie vragen: Is een 'veldnorm' vast te stellen op basis van actuele richtlijnen en inzichten waarover nu consensus in het veld bestaat
 3. De richtlijnen die gebaseerd zijn op de resultaten van dit consortium zijn met name toepasbaar in de settings die hebben deelgenomen aan de effectevaluaties (dit zijn revalidatieafdelingen, zowel binnen de revalidatiecentra als binnen het verpleeghuis en het ziekenhuis). Echter, ook andere settings waar patiënten met niet aangeboren hersenletse
 4. Doel richtlijn Het doel van deze richtlijn ondervoeding is een tijdige, optimale en uniforme herkenning en behandeling van aan ziekte en veroudering gerelateerde ondervoeding. Inhoud De richtlijn behandelt in het eerste hoofdstuk de definitie, risico-indicatoren, verschillende typen ondervoeding, en de oorzaken, gevolgen en de prevalentie van ondervoeding. Het tweede hoofdstuk bevat informatie.
 5. Toepassing van richtlijnen 26 Richtlijnen en indicatiestelling 26 Richtlijnen en zorgprogramma's 27 Verspreiding en implementatie 27 • Mw. drs. E. Fischer, adviseur, Trimbos-instituut, Utrecht • Drs. G. van de Glind, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, Utrech
 6. Trimbos-instituut Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheids-zorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg en lichamelijke ziektes en legt zich toe op de ontwikkeling, verspreiding, toepassing en evaluatie van kennis. De centrale vraag is op welke manieren deze kennis kan worden ingezet om de geestelijk

EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, de meest bekende diagnose na een traumatische gebeurtenis. PTSS uit zich in aanhoudende intrusieve herinneringen, aanhoudende vermijding van prikkels, negatieve veranderingen in cognities en stemmingen en veranderingen in prikkelbaarheid en reactief vermogen 2.c. Richtlijnen lithiumspiegel. Geadviseerde spiegels zijn: bij acute behandeling: 0,8-1,2 mmol/l (hoog therapeutisch) bij onderhoudsbehandeling: 0,6-0,8 mmol/l (normaal therapeutisch). Nota bene: de adviezen voor spiegels zijn gebaseerd op spiegels verkregen uit bloed afgenomen 12 (± 1) uur na de laatste (avond)inname. 3. Bijwerkingen. 3.a Al onze behandelingen zijn in overeenstemming met de Trimbos-richtlijnen. PHI zet bovendien in op de uitdieping van kennis en expertise. De PHI-professionals scholen zich voortdurend bij en volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet. De intensieve communicatie met u als verwijzer speelt een prominente rol in onze aanpak Trimbos-instituut, Utrecht, 2012 . Trimbos-instituut Colofon Dit implementatieplan voor de van richtlijnen, een toelichting op het PDSA-model met werkblad, de geraadpleegde per-sonen en de geraadpleegde literatuur. Trimbos-instituut 5 1 De actuele situati DSP-groep RAPPORT ─ Overzicht GGZ-interventies in richtlijnen 2 November 2019 Wendy Buysse wbuysse@dsp-groep.nl 020 - 705 93 59 Vincent de Goei

Multidisciplinaire richtlijnen Het NHG ontwikkelt samen met andere partijen uit de eerste en tweede lijn samenwerkingsafspraken. Daarnaast worden multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld over voor de huisarts relevante onderwerpen Trimbos jaarverslag. Q1 Januari Februari Maart. Q2 April Mei Juni. Q3 Juli Augustus September. Q4 Oktober November December. P&O Jaarrekening. Mediaoverzicht Publicatielijsten. Corporate Brochure. GGZ Kennisdag. Rutger Engels Flip Dronkers Peggy van der Pol Gijsbert van Lomwe Richtlijnen. Richtlijnen. Hieronder vindt u links naar een aantal nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van de bipolaire stoornis. Een deel verwijst naar pagina's binnen deze website, een deel verwijst naar andere websites

Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. misselijkheid en braken. Vertaling naar Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn 'Misselijkheid en braken', versie 2009 en 2010. N Richtlijnen voor hypochondrie staan in de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen, uitgegeven door het Trimbosinstituut. In deze evidence based richtlijn vindt u adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies voor diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met hypochondrie Erkenningstraject versus multidisciplinaire richtlijnen; Home; Disclaimer Disclaimer Algemene informatie. De gegevens op de websites van het Trimbos-instituut zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het instituut en de daaraan verbonden activiteiten Handreiking communicatie bij dementie. De handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN en met subsidie van ZonMw In opdracht van V&VN en ZonMw is het Trimbos-instituut gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard 'Veranderd seksueel functioneren', specifiek gericht op het verpleegkundig en verzorgend handelen

Expertisecentrum Alcohol Alcoholbeleid en wetgevin

 1. deren van de ziektelast en het verbeteren van de levenskwaliteit
 2. 2. Trimbos Instituut, Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning: Herziening 2016. 2016: Utrecht. Online zelfhulp; Stoppogingen; Richtlijnen voor behandeling. NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken; Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en smr ondersteunin
 3. Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is het testen van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom JGZ-organisaties die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van de 'JGZ-richtlijn angst bij kinderen.
 4. Het doel van geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische stoornis en problematisch middelengebruik

Richtlijnen, gedragsregels, standaarden en adviezen van andere organisaties. De KNMT kan geen verantwoordelijkheid voor de inhoud nemen maar biedt ze ter inzage aan. Klinische praktijkrichtlijnen, standaarden en adviezen. (Trimbos-instituut en NHG, 2016 Utrecht: Trimbos-instituut. Linehan, MM (2008). Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis. Pearson Assessment and Information. Dijk, S van (2013). Dialectische gedragstherapie in de praktijk. Een praktische wegwijzer voor professionals. Hogreve Uitgevers BV. Bateman, A & Fonagy, P (2013) De richtlijnen voor bronvermelding die de American Psychological Association (APA) gepubliceerdheeft zijn binnen de sociale wetenschappen algemeen gangbaar. Volgens de APA-richtlijnen moet in de tekst kort naar een bron worden verwezen door de auteur en het jaar van publicatie te vermelden In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben we samen met Trimbos-instituut 8 kernelementen uit bestaande richtlijnen samengesteld, die van belang zijn voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Erkenningstraject Erkende interventies GG

[new_table title=Richtlijnen Psychische aandoeningen caption= table={‹²›rows‹²›:‹º›{‹²›name‹²›:‹²›heading-row‹². Trimbos-instituut Vereniging en specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Verenso) Vereniging voor Epidemiologie (VvE) Tot nu toe beperkten richtlijnen zich hoofdzakelijk tot de medisch inhoudelijke kern. Nieuw is dat onderwerpen als transmurale ketenzorg, patiëntenperspectief, budgetimpact Richtlijnen Home Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers

Depressie' (Trimbos, 2013). 1 Werkenden: mensen met betaald werk, zonder onderscheid naar type arbeidscontract (dus ook mensen zonder arbeidscontract, zoals ZZP-ers). De potentieel werkenden zijn degenen die niet werken maar wel kunnen werken of (waarschijnlijk) in de toekomst in staat zijn om te werken Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.Het Trimbos-instituut is in 1996 ontstaan uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD). Het instituut is vernoemd naar de Nederlandse psychiater Kees Trimbos Voor het vormgeven van de 'factor arbeid' zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen (in alfabetische volgorde): Acuut lateraal enkelbandletsel (bron: NHG) Alcoholmisbruik (bron: Trimbos) Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (bron: NVvH) Angststoornissen (bron. Advies & Richtlijnen Dossiers PDF. Delen via. Dossier / bijgewerkt: 11 juni 2020. Rechten minderjarigen. De rechten van minderjarigen zijn de afgelopen decennia op internationaal niveau uitgewerkt, onder andere in het Verdrag inzake de rechten van het kind dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aanvaard..

De nieuwe zorgstandaard eetstoornissen is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). Deze vervangt de multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen uit 2006. Hervoeden. Meest relevant voor ziekenhuisverpleegkundigen zijn de nieuwe richtlijnen over hervoeden, zegt Tamara Berends, verpleegkundig specialist en een van de werkgroepleden van de. Overige richtlijnen(1) Bron. Trimbos-instituut(1) Jaartal. 2016(1) Uw selectie: Overige richtlijnen Trimbos-instituut. Overzicht aanbevelingen Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken. Trimbos-instituut - Aanbevelingen richtlijn - 2016 Onze bronnen:. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over. Multidisciplinaire Richtlijn Depressie. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin

Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut. Alle richtlijnen zijn te downloaden en op te slaan als PDF. N.B.: De zoekfunctie werkt niet in de PDF-bestanden. Opmerkingen en vragen. Uw opmerkingen en vragen zijn welkom op ggzrichtlijnen@trimbos.nl. Trimbos-instituut - Trimbos Academi GGZ richtlijnen Trimbos-Instituut > Angststoornissen; Over Volksgezondheidenzorg.info. Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie richtlijnen in de GGZ Zicht op factoren die van invloed zijn op het gebruik en maatregelen om het gebruik te stimuleren Henny Sinnema, Gerdien Franx, Hedda van 't Land Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 13026-AF0921 Trendrap. Richtlijnen 1 17-11-2009 11:33:1 NVVA-richtlijnen geven richtlijnen voor het handelen van de verpleeghuisarts/sociaal geriater. Zijn rol staat in de richtlijnen dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de orde, maa

Alcohol heeft nadelige effecten op de gezondheid. Ons advies is daarom: drink geen alcohol. En als je toch drinkt, dan niet meer dan 1 glas per dag Het Trimbos-instituut en Vilans hebben samengewerkt in dit project waarin de richtlijnen rondom onbegrepen gedrag zijn geïnventariseerd. Het project had als doel een antwoord te geven op de volgende drie vragen: 1) Welke actuele richtlijnen zijn in Nederland beschikbaar waarover consensus in het veld bestaat e De richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut. U kunt de richtlijnen vinden op de website van het Trimbos-instituut. De generieke modules (standaarden) van 'Kwaliteitsontwikkeling GGz' vindt u hier. Algemene leveringsvoorwaarden Richtlijnen beogen dat de patiënten die zorg krijgen die op basis van de wetenschappelijke bevindingen de meeste kans biedt op herstel en/of NIVEL, CBO, TRIMBOS, NHG, VIKC, LEVV, Regieraad, TNO, iBMG), omdat deze instituten veel onderzoek doen op dit terrein, wat vaak in een rapport word

Video: Angststoornissen - Startpagina - Richtlijn

Persoonlijkheidsstoornissen - Startpagina - Richtlijn

Overige richtlijnen(52) Bron. GGZ en Trimbos-instituut(52) Uw selectie: GGZ en Trimbos-instituut. Pagina. Landelijke multidisciplinaire richtlijnen (Deze tekst is eerder verschenen in Nieuwsflitsen, februari 2000, een uitgave van het Trimbos-instituut) In het werkprogramma van de Stuurgroep, waarin de visie op richtlijnontwikkeling en de geplande activiteiten staan verwoord, stelt de Stuurgroep twee uitgangspunten centraal: richtlijnontwikkeling op basis van de best beschikbare kennis van dit.

Zelfhulp | ROKENinfo

Een overzicht van richtlijnen en modules met een relatie tussen psychische klachten, werk en arbeidsparticipatie vanuit diverse professionals. Richtlijnen Richtlijn Werk en psychische klachten met Toelichting. NIP, 2020 LESA Overspanning en Burn-out. NHG, NVAB, 2011 Multidisciplinaire richtlijn Depressie. Trimbos-instituut, 2013 Multidisciplinaire Richtlijn Overspanning en Burnout Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg Richtlijnen & praktijk U vindt hier een overzicht van alle inhoudelijk informatie die het NHG te bieden heeft, inclusief alle NHG-Standaarden . Sorteer op: Relevantie Titel Publicatiedatu Taakomschrijving Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut is een kennisintsituut voor geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs. Het richt zich op de kernthema's alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen Trimbos-Instituut doet ook onderzoeknaar de organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van preventie en hulpverlening. Tevens ontwikkelt Trimbos-instituut nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg

In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Vier basisprincipes Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en [ In oktober 2017 is de e-learning Rookvrije Start van het Trimbos Instituut van start gegaan. Deze e-learning is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. In de [ Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg,de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituutbevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis overgeestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen.Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft tot doel. verslavingsklachten, aanleiding tot behandeling, gebruik van richtlijnen en ervaringen met richtlijnen aan bod. Alvorens de vragenlijst te verspreiden ten behoeve van de dataverzameling is een pilot uitgezet onder deskundigen in het werkveld van de ouderenzorg. Op basis van de bevindingen va Onze kennis over persoonlijkheidsstoornissen delen we graag met u. We houden u op de hoogte van verschillende thema's op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen

Erkenningstraject versus multidisciplinaire richtlijnen

Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut is in 1996 ontstaan uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs . Het instituut is vernoemd naar de Nederlandse psychiater Kees Trimbos Marieke Kroezen werkt als senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut. De afgelopen jaren was zij als projectleider vanuit het Erasmus MC betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen 'Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking' en 'Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking'

Inleiding PTSS - Richtlijn - Richtlijnendatabas

297 11 11; e-mail: bestel@trimbos.nl. Onder vermelding van artikelnummer AF0635. U krijgt een factuur voor de betaling. Deze richtlijn (en andere multidisciplinaire richtlijnen voor de GGZ) is ook beschikbaar op de website www.ggzrichtlijnen.nl ISBN 90-5253-525- Daarnaast is de aanbeveling in klinische richtlijnen, zoals die van het CBO en het NHG, dat hulpverleners eerst met patiënten over hun motivatie om te stoppen spreken (de assess uit het bekende 5A model) om vervolgens alleen aan dié rokers een stoppen-met-roken behandeling aan te bieden, die op dat moment gemotiveerd blijken te zijn om te stoppen Wij structureren medische informatie voor artsen. Artsportaal is een startpagina, kennisbank en zoekmachine in één. Start met zoeke

Landelijk Basisprogramma Angststoornissen - GGZ-richtlijnenSpecialistische GGZ | PHIGGzet wetenschappelijk 2 2014 by Lentis - IssuuTrimbosTrimbos25 mei 2010: Protestmars bij de Tweede Kamer tegen de ADHDHelp mee aan een rookvrije samenleving! | NVVG
 • Van der Valk Goes.
 • Flowchart Microsoft Office.
 • Dovenetel brandnetel verschil.
 • Motor Duitsland.
 • Probaat synoniem.
 • Visser Vis Lauwersoog corona.
 • Nordstrand Jazz bass pickups.
 • Dierenhulp Australië.
 • Cairo.
 • Citroën C3 Aircross test Nederland.
 • Piepschuim logo prijs.
 • Spoeddienst UZ Gent.
 • Roompot Duitsland Eifel.
 • Michelin motorbanden.
 • Rolls royce wraith black badge prijs.
 • Jeff Kinney Wikipedia.
 • How to do eye makeup.
 • Mini voetbaldoeltjes.
 • Corona regels in Canada.
 • Spookstad Venetië.
 • Makkelijke patisserie recepten.
 • Pancreas alcohol.
 • Muziek om op te swingen.
 • Mass Earth.
 • BFF Snapchat.
 • Minecraft 1.7 10 download.
 • Draaicirkel berekenen.
 • Hond in bench overdag.
 • Wat eet een blobvis.
 • Immuungemedieerde trombocytopenie hond.
 • Nationale nederlanden inboedelverzekering telefoon.
 • Fijnschilderen met acrylverf.
 • Vliegveld Azoren.
 • Taekwondo Den Haag.
 • Neerslag puzzel.
 • A Cinderella Story: Christmas Wish Trailer.
 • Hoeveel as na crematie.
 • Cityhub transport.
 • Pasfoto Elst.
 • Vuursalamander giftig voor honden.
 • Amboise kasteel.