Home

Obstructieve shock

Obstructieve shock Shock kan veroorzaakt worden door een obstructie van de circulatie. De locatie van de obstructie bepaalt hoe de shock zich ontwikkeld. De 4 te onderscheiden locaties zijn de veneuze circulatie, het hart, het arteriële systeem of een combinatie van veneuze, hart en/of arteriële obstructies. Bij deze vormen van shock moet worden opgemerkt dat het lichaam de oorzaak, namelijk de obstructie, niet zelf kan verhelpen Een obstructie is een verstopping. Bij een obstructieve shock gaat het dus om een verstopping in de bloedvaten. Een obstructieve shock komt voor bij bijvoorbeeld een grote longembolie, derde graads hartblok of een afklemming van de bloedvaten. Er zijn meerdere vormen van shocken die allemaal even ernstig zijn Obstructive shock is a form of shock associated with physical obstruction of the great vessels or the heart itself. Pulmonary embolism and cardiac tamponade are considered forms of obstructive shock.. Obstructive shock has much in common with cardiogenic shock, and the two are frequently grouped together.. Some sources do not recognize obstructive shock as a distinct category, and categorize. Obstructieve shock ontstaat wanneer bloedvaten dermate geblokkeerd worden, dat andere delen van het lichaam onvoldoende worden voorzien van bloed. Verschillende problemen kunnen obstructieve shock veroorzaken Obstructieve shock. Obstructieve shock ontstaat wanneer bloedvaten dermate geblokkeerd worden, dat andere delen van het lichaam onvoldoende worden voorzien van bloed. Verschillende problemen kunnen obstructieve shock veroorzaken. De drie meest voorkomende oorzaken zijn: longembolie; harttamponade; spanningspneumothorax (gecompliceerde klaplong) 5.1 OORZAKEN OBSTRUCTIEVE SHOCK

Obstructieve shock Mens en Gezondheid: Aandoeninge

Obstructieve shock. Een obstructieve shock ontstaat doordat er een obstructie in de bloedbaan is. De bloedbaan kan bijvoorbeeld verstopt zijn door een bloedprop. Door de verstopping kan het bloed niet voldoende rondgepompt worden. Distributieve shock. Hieronder vallen de zogenaamde septische shock, de anafylactische shock en de neurogene shock Obstructieve shock Hierbij is er ergens in de bloedcirculatie een obstructie. Deze zorgt voor een ernstige belemmering van de bloedcirculatie. Een voorbeeld kan zijn een longembolie, arteriele trombose of harttamponnade. Distributieve shock De distributieve shock wordt gekenmerkt door acute vaatverwijding en lokale verandering in de celmembranen

Obstructieve shock: blokkade van de circulatie Binnen het hartvaatstelsel: longembolie, andere soort embolus (lucht, amnion vocht, vet- en beenmergembolie) Buiten het hartvaatstelsel: harttamponade, abdominaal compartiment syndroom, spanningspneumothorax, dynamische hyperinflatie (ernstig astma), compressie vena cava (bij zwangeren in rugligging) Een anafylactische shock kan worden voorkomen door contact met allergenen die een reactie veroorzaken te vermijden. Over een anafylactische shock. Een anafylactische shock is een acute, hele ernstige allergische reactie op een lichaamsvreemde stof. Zo'n anafylactische shock kan levensbedreigend zijn als je niet snel en goed behandeld wordt Obstructieve shock Obstructive shock wordt veroorzaakt door het blokkeren van een van de grote bloedvaten van of naar het hart (obstructie). Dit kan door een bloedstolsel of door het afknellen van een bloedvat

Obstructieve shock Zoals de naam eigenlijk al zegt, bij obstructieve shock is er een belemmering van de circulatie door iets dat in de vaten zit, of dat van buiten af op de vaten drukt. Het volume van het bloed en het vaatvolume is ongewijzigd, het bloed kan echter niet meer naar de vitale weefsels en organen getransporteerd worden door dat er een obstructie is Iemand in shock heeft direct hulp nodig, want shock kan levensgevaarlijk zijn. Lees onze tips en weet wat te doen in zo'n situatie Obstructieve shock: Bij een obstructieve shock zit er ergens in het lichaam een mechanische obstructie in circulatie, eigenlijk een soort 'verstopping'. Hierdoor wordt de in- of uitstroom van bloed geblokkeerd waardoor het bloed zich ophoopt voor deze obstructie

doorstroming (obstructieve shock), of door onvoldoende mogelijkheid tot afgifte van zuurstof door het bloed (dissociatieve shock). Vermits hierbij verschillende stelsels van het lichaam betrokken zijn, zijn er verschillende oorzaken van shock. De clinicus zal dan moeten afwegen Daardoor ontstaat een obstructieve shock. Een spanningspneumothorax kan snel leiden tot de dood. Symptomen en klachten. Zuigende borstwond. Het slachtoffer heeft symptomen zoals passend bij een pneumothorax, zoals benauwdheid, pijn bij de ademhaling, en mogelijk een zuigende borstwond Bij shock geldt: hoe eerder het slachtoffer medische hulp krijgt en de shock behandeld wordt hoe minder schade aan het lichaam overblijft. Snelle eerste hulp en snelle medische hulp kan het leven van een slachtoffer in shock redden. ikEHBO.nl heeft eerstehulpkaarten ontwikkeld om de eerstehulpverlener te ondersteunen Cardiogene shock. Bij een shock is de bloeddruk zo laag dat het bloed zich onvoldoende door het lichaam kan verspreiden. Dat maakt een shock een levensbedreigende toestand. Er zijn verschillende oorzaken voor een shock: Vraag het de medisch specialist . Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon Een cardiogene shock wordt veroorzaakt door een direct verminderde hartfunctie.Door een hartaandoening is het hart minder goed in staat het bloed rond te pompen en de circulatie op peil te houden. Het hart knijpt minder goed samen en heeft niet voldoende kracht

Soorten shock. Zoals in de inleiding al even werd genoemd, zijn er dus verschillende soorten shock. Hieronder worden drie verschillende soorten shocks even kort besproken. De verschijnselen shock zijn namelijk al eerder besproken. Obstructieve shocktoestan - mogelijke oorzaken van obstructieve shock - cardiogeen: - acuut myocardlijden (myocarditis, cardiomyopathie, rechter ventrikelinfarct - acuut kleplijden: ischaemie, endocarditis - harttamponade: constrictieve pericarditis, retrograde aortadissectie - septale ruptuur - pulmonaal

Although shock may still develop, it usually requires substantially more pericardial fluid (1 to 2 L) to cause critical failure of right ventricular diastolic filling. 74 Similarly, in patients without pre-existing cardiopulmonary disease, a massive embolus involving two or more lobar arteries and 50% to 60% of the vascular bed 77,78 may result in obstructive shock iekten) Cardiogene shock (decompensatio cordis) Obstructieve shock (longembolus) Infecties:tetanus botulisme Tachypnoe, bradypnoe, hypoxie, saturatiedaling (laat fenomeen), cyanose, hypercapnie, (respiratoire) acidose, toegenomen ademarbeid, gebruik van hulpademhalingsspieren, geïrriteerde

Obstructive shock - Wikipedi

Obstructieve shock: Systolische bloeddruk <90 mmHg of noodzaak voor vasopressie om bloeddruk ≥ 90 mmHg te houden ondanks adequate vullingstoestand én eind-orgaan hypoperfusie (veranderde mentale status, koude, klamme huid; oligurie/anurie; verhoogd serum lactaat Obstructieve shock. Sterk verminderde doorbloeding van het lichaam (= circulatoire shock) door een blokkade (= obstructie) van het hart (bijv. 3e graads hartblok) of de bloedvaten (bijv. afklemming). Mogelijke verschijnselen (o.a.) Bleekheid, flauwvallen, bewusteloosheid en slecht functioneren van vrijwel alle organen

Obstructieve shock Syndroom

Het is een aandoening waarbij het hart niet voldoende bloed naar alle organen en weefsels toevoert. Shock ontstaat door deze geringe bloedtoevoer naar de organen. Septische shock is een ernstige aandoening die het gevolg is van een grootschalige invasie van het bloed met bacteriën (septikemie). De aandoening wordt gekenmerkt door een lage bloeddruk Shock uit zich onder meer in een hoge ademfrequentie, zwakke, snelle pols, hypotensie (bij gevorderde shock) en soms in cyanose (bij obstructieve shock door bijvoorbeeld harttamponnade kan het gelaat rood aanlopen). De patiënt kan vaak niet op de benen staan, is gespannen, angstig en/of verward

Shock Syndroom.inf

Obstructieve shock • Belemmering in outflow van het hart, totaal aan circulerend volume blijft constant. o Longembolieën of grote longembolie (ruiterembolie) o Spanningspneumothorax: o Harttamponade 35 Obstructieve shock manifesteert symptomen van hypovolemische shock, leidt snel tot de ontwikkeling van hartfalen en hartstilstand. Bij distributieve shocks werd een ontoereikende herverdeling van BCC met onvoldoende orgaan- en weefselperfusie opgemerkt

Dreigende Shock - Verpleegkundige Triag

 1. Obstructieve shock. Bij een obstructieve shock is er ergens in het lichaam een obstructie (verstopping) aanwezig. Als het bloed zich op een bepaalde plaats ophoopt is er op een andere plaats bloed tekort. Een obstructieve shock wordt veroorzaakt door twee hoofdoorzaken: - Obstructie van uitstroom (bijvoorbeeld longembolie)
 2. shock, obstructieve, shock die ontstaat doordat de bloedsomloop stil lig
 3. Uitgebreide huiduitslag kan voorkomen, de lippen en de tong kunnen opzwellen, waardoor benauwdheid ontstaat en door de bloedvatverwijding daalt de bloeddruk waardoor u flauw kunt vallen en in shock kunt raken
 4. Shock kan meerdere orgaanfalen veroorzaken en leiden tot levensbedreigende complicaties. Er zijn veel soorten schokken. Ze vallen onder vier hoofdtypen, die zijn gebaseerd op wat de bloedstroom heeft beïnvloed. De vier hoofdtypen zijn: obstructieve shock; cardiogene shock; distributieve shock; hypovolemische shock; Alle vormen van shock zijn.
 5. Shock is het syndroom (het geheel van symptomen) waarbij een dier er niet meer in slaagt om de bloedcirculatie op gang te houden en de organen van voldoende zuurstof te voorzien. Het is een medisch spoedgeval dat snel tot de dood kan leiden. Men onderscheidt 4 soorten van shock, afhankelijk van de oorzaak
 6. Een cardiogene shock is een complicatie die kan ontstaan gedurende de eerste dagen na een myocardinfarct. Het komt voor bij ongeveer 7 procent van de slachtoffers van een hartaanval. Een cardiogene shock ontstaat wanneer het hart te zwak is om met voldoende kracht samen te trekken om voldoende bloeddruk te houden

Shock Oorzaak, symptomen, diagnose & behandelin

 1. uten in slaap gedaan. Via een infuus in de aders krijgt u slaapmedicatie. Van zodra u slaapt, wordt een shock toegediend. Na 5 tot 10
 2. Sufheid, slaperigheid en verwardheid (delier) Klachten van de infectie zelf, bijvoorbeeld pijn bij het plassen bij een blaasontsteking, benauwdheid bij een longontsteking of hoofdpijn bij een hersenvliesontsteking
 3. Cardiogene shock is niet alleen een complicatie van ST- elevatie myocardinfarcten (STEMI), maar wordt ook gezien bij patiënten die zich presenteren met een Non-ST-elevatie myocardinfarct (Non-STE- MI). In oudere studies zoals de PURSUIT-trial en de GUSTO-2B-trial werden incidenties van respectievelijk 2,9 en 2,5% gerapporteerd(5,6)
 4. Obstructieve shock. Bij een obstructieve shock is er ergens in het lichaam een obstructie (verstopping) aanwezig. Als het bloed zich op een bepaalde plaats ophoopt is er op een andere plaats bloed tekort. Een obstructieve shock wordt veroorzaakt door twee hoofdoorzaken: Obstructie van uitstroom (bijv. longembolie
 5. Obstructieve shock. Pericard effusie, tamponade Pericard effusie vs tamponade Wat zie je bij tamponade? • Verhoogde CVD • Hypotensie • Pulsus paradoxus. ECG tamponade - Sinustachycardie (cave Metoprolol) - Laagvoltage QRS, microvoltage - Elektrische alternans, vaak 2:1 ratio (kan ook bi

Obstructieve shock behandeling. pericardtamponade - pericardiosynthese: naald) - thoracotomie spanningspneumothorax - naald thoracostomie -> altijd thoraxdrain daarna longembolie - antistolling (als het trauma het toelaat) luchtembolie - zorgen dat er niet meer lucht inkomt ARDS - ondersteunin Het toxischeshocksyndroom (meestal afgekort tot: TSS) is een zeldzame maar ernstige vorm van een infectie met bepaalde stammen van Staphylococcus aureus en Streptococcus pyogenes. In de media wordt weleens gesproken van de 'tamponziekte' maar dit is zeker niet de enige vorm waarin de ziekte zich manifesteert. Deze ziekte kan voorkomen bij mannen, vrouwen en kinderen

- distributieve shock door een verkeerde verdeling (= distributie) van het bloed over het lichaam - hypo-volémische shock door ondervulling van het bloedvatstelsel, bijv. door uitdroging (= dehydratie) of ernstig bloed- of vochtverlies - neurogene shock door zeer hevige pijnen - obstructieve shock door blokkade van de bloedcirculatie Shock op de kinderleeftijd komt veel voor. overleving bij kinderen met septische shock.16 Wel moet men zich ervan vergewissen dat het kind geen cardiogene of obstructieve shock heeft. Een vergrote lever is hier suggestief voor. Na iedere vulling worden de klinische eindpunten geëvalueerd Shock. Vraag 1 :Noem de 4 soorten shock aan de hand van onderliggende pathologie. Antwoord 1: Hypovolemisch, cardiogeen, obstructief en distributief. Vraag 2: Noem 3 aanleidingen tot obstructieve shock. Antwoord 2: Harttamponade, spanningsapneu en luchtembolie Aangezien een anafylactische shock een spoedeisend geval is, is onmiddellijk behandelen belangrijker dan procedures om de diagnose te bevestigen. Onderzoek naar het specifieke allergeen kunnen worden gedaan als de toestand van de patiënt stabiel is. (Zelf)behandeling • Onmiddellijk medisch handelen is noodzakelijk

Shock - Aandoeningen Gezondheidsplein

Obstructieve shock Obstructieve shock word veroorzaakt door een (gedeeltelijke) blokkade ergens in de circulatie. De blokkade kan in het veneuze systeem, het arteriële systeem, het hart gelokaliseerd zijn en ook een co In the perioperative period, various mechanisms can lead to the development of shock. The type of shock needs to be rapidly elucidated and initial management steps initiated to minimize the time of tissue hypoperfusion. Obstructive shock is caused by physical obstruction of circulation either into or out of the heart. The mechanisms that lead to obstructive shock either prevent blood from. Diagnostiek hemodynamisch stabiele patiëntRR systolisch > 90 mmHg en geen tekenen van obstructieve shockStel op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek de klinische waarschijnlijkheid vast op grond van de criteria van Wells (online calculator)Bepaal een D-dimeer gehalte, indien score ≤ 4 - Patiënten ≤ 50 jaar: D-dimeer 50 jaar: normaalwaarde D-dimee

Shock - Het Acute Boekj

 1. Je ziet, voelt en ruikt ze niet. Je kunt ermee zwemmen, naar de sauna of douchen in de sportschool. Al met al bieden tampons meer discretie en vrijheid dan een maandverband. Maar als je tampons gebruikt, loop je wel een klein risico op het gevaarlijke Toxisch Shock Syndroom (TSS) oftewel de tamponziekte
 2. derde hartfunctie.Door een hartaandoening is het hart
 3. In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van shock (hypovolemische, cardiogene, distributieve en obstructieve shock) met hun specifieke verschijnselen beschreven. Daarnaast komen de diagnostiek, algemene en specifieke behandelingen aan bod

Obstructieve shock: - spanningspneumothorax - pericardtamponade of pericardconstrictie - pulmonaalvasculatuur: massief longembool of pulmonale hypertensie - cardiale tumor: atriaal myxoma - li atriale murale thrombus - obstructieve hartklepaandoening: aorta- of mitralisklep-stenose Start studying Arbeid & bevalling 2 - Shock en toxische reacties. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Obstructieve shock: Deze soort ontstaat door een obstructie (verstopping) ergens in het lichaam. Op een plek in het lichaam hoopt het bloed zich op, waardoor op een andere plaats in het lichaam bloed tekort komt. Oorzaken kunnen zijn: een longembolie of harttamponade. De diagnose is afhankelijk van de gebeurtenis waardoor de hond in shock is. of obstructieve shock heeft. Een vergrote lever is hier suggestief voor. Na iedere vulling worden de klinische eindpunten geëvalueerd. Tevens worden in deze fase intraveneus antibiotica toegediend. Argumenten om vroeg antibiotica toe te dienen komen overigens niet uit de pediatrische.

Septische shock: waarbij een bacterie in de bloedbaan aanleiding geeft tot prikkeling van de vaatwand, waardoor deze open gaat staan. Obstructieve shock. Bij een obstructieve shock is er ergens in het lichaam een obstructie (verstopping) aanwezig. Als het bloed zich op een bepaalde plaats ophoopt is er op een andere plaats bloed tekort Door het dichtdrukken van de bloedvaten ontstaan twee soorten shock: hypovolemische shock (te kort aan vocht in de bloedvaten) en obstructieve shock (afsluiting in de bloedvaten). Door de shock wordt de hond sloom , daarnaast worden de slijmvliezen bleek/wit met een verlengde CRT (capillary refill time), gaat het hart sneller kloppen (tachycardie), maar is de pols zwak Obstructieve shock: Bij een obstructieve shock is er ergens in het lichaam een obstructie (verstopping) aanwezig. Symptomen. Het lichaam tracht het gebrek aan zuurstof te compenseren door enkele correctiemechanismen obstructieve shock (bijv. grote longembolie) distributieve shock (bijv. septische shock) Het lichaam tracht het gebrek aan zuurstof te compenseren door enkele correctiemechanismen. Het hart pompt het bloed sneller rond (hartfrequentie), de ademhaling versnelt en de minder belangrijke organen zoals de huid krijgen minder bloed (bleek zien)

Anafylactische shock - oorzaak en symptome

Obstructieve shock treedt op wanneer de bloedstroom wordt geblokkeerd. Bepaalde soorten trauma of medische noodsituaties kunnen fysiek voorkomen dat bloed in het hart en / of de bloedvaten stroomt. Dit type shock is moeilijker te diagnosticeren en omvat vaak beeldvormende tests (zoals een röntgenfoto van de borstkas) of interventionele diagnostische tests Shock is onderverdeeld in vier hoofdtypen op basis van de onderliggende oorzaak: laag volume , cardiogene , obstructieve en distributieve shock . Laagvolume shock, ook bekend als hypovolemische shock, kan het gevolg zijn van bloeding, diarree of braken. Cardiogene shock kan te wijten zijn aan een hartaanval of cardiale kneuzing Afhankelijk van de etiologie maken we een onderscheid tussen cardiogene, hemorragische, obstructieve (longembolie) en circulatoire (septische of toxische) shock. Cardiogene shock (CS) wordt bovendien gekenmerkt door een daling van het hartdebiet (cardiale index ≤ 2,2 l/min./m 2 ) en een stijging van de vullingsdrukken (capillaire druk in de arteria pulmonalis ≥ 15 mmHg) Obstructieve shock Obstructieve shock word veroorzaakt door een (gedeeltelijke) blokkade ergens in de circulatie. De blokkade kan in het ve De verwerkingsfases van een jeugd bij narcistische ouders Vaak ontdekken mensen die zijn opgegroeid bij narcistische ouders pas op volwassen leeftijd echt wat er met hen is gebe

Video: Indeling shock naar oorzaak - ikEHBO

During shock, both the inflammatory and clotting cascades may be triggered in areas of hypoperfusion. Hypoxic vascular endothelial cells activate white blood cells, which bind to the endothelium and release directly damaging substances (eg, reactive oxygen species, proteolytic enzymes) and inflammatory mediators (eg, cytokines, leukotrienes, tumor necrosis factor) Meteen na het ongeval kan het ruggenmerg in een shock raken. Tijdens deze shockfase kunnen reflexen, beweging en gevoel onder de dwarslaesie afwezig zijn. Een spinale shock kan van enkele uren, tot enkele maanden duren. Door deze spinale shock is het soms lastig om in de eerste fase de exacte uitval op de langere termijn [ Shock State Symptoms, Types en Treatment de staat van shock is een aandoening waarbij er onvoldoende zuurstof in het bloed zit omdat de bloeddruk te laag is. Dit betekent dat organen en weefsels niet de zuurstof hebben die ze nodig hebben, waardoor cellen sterven en afval zich ophoopt. Obstructieve shock, er kan bijvoorbeeld een bloedpropje in de hersenen komen waardoor de doorbloeding van de hersenen in gevaar komt (herseninfarct). Cardiogene shock, het hart is gestopt met pompen en er komt geen zuurstof in de hersenen. Hierdoor zal het slachtoffer in shock raken. Je ziet, het is best lastig om de oorzaak van shock te.

Wat is shock? •Symptomen: •Hypotensie / verlengde CRT •Tachycardie •Tachypnoe •Oligurie •Cerebrale verschijnselen zoals verwardheid, onrust en soms een iets verlaagd bewustzijn •Bleke, koude, klamme huid en sterke transpiratie •Of huid rood, droog en warm •Perifere cyanose (vlekkige cyanotische bijtint Cardiogene shock of hartfalen: door een falende hartwerking. De behandeling bestaat uit het toedienen van medicatie of andere vormen van ondersteuning om de hartfunctie te verbeteren. Obstructieve shock : wordt veroorzaakt doordat een bloedklonter vrijkomt ter hoogte van de onderste ledematen (thromboflebitis) die via de circulatie in de grote longvaten terechtkomt (embolie) Obstructieve shock is een daling van de bloedstroom veroorzaakt door een fysieke obstructie in het hart of aangrenzende bloedvaten. Als de verdeling van bloed naar het lichaam daalt, kunnen de weefsels van de patiënt af te sterven omdat ze niet essentieel zuurstof en voedingsstoffen ontvangen obstructieve shock . mechanische obstructie --> circulatie ontoereikend is vb. longembolie, hart-tamponade, spanningspneumothorax . behandeling . oplossen van obstructie doet shock verwijderen. Uitleg van Danielle over de Neurogene shock vertaling van; https://www.youtube.com/watch?v=-Y3CbsxhlQ

Shock - Eerste Hulp Wik

Productomschrijving: Deze module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die te maken hebben met de vitaal bedreigde patiënt en hemodynamisch bewaakte patiënt, zoals op de IC, CCU, MC, O Shock. Vraag 1 :Noem de 4 soorten shock aan de hand van onderliggende pathologie. Antwoord 1: Hypovolemisch, cardiogeen, obstructief en distributief. Vraag 2: Noem 3 aanleidingen tot obstructieve shock. Antwoord 2: Harttamponade, spanningsapneu en luchtembolie Shock heeft vele oorzaken en zal in de latere stadia meestal resulteren in een afnemende bloeddruk. Wanneer het lichaam in staat is om de bloeddruk te handhaven, zelfs als de shock zich ontwikkelt, is het bekend alsgecompenseerde schok. Zodra de bloeddruk begint te dalen,.

Wat te doen bij shock EHBO-tips Rode Kruis Nederlan

 1. Play this game to review Other. Een man komt binnen met zware bekkenfracturen. Vet uit het beenmerg kan hier vetembolen veroorzaken. Als een grote vetmassa blijft hangen ter hoogte van de splitsing van de arteria pulmonaris komt de man zwaar in de problemen. Over welke type shock gaat het hier
 2. Shock Ringerlactaat- oplossing1 infusievloeistof 500 ml of Volwassene: intraveneus 500-1000 ml tot systolische RR > 90 mmHg Bij cardiogene of obstructieve shock: 250 ml Bij ernstige bloedingen: tot systolische RR 80-90 mmHg Kind: intraveneus 20 ml/kg, herhaal max. 1 keer Vrijwel direct NaCl1 0,9% infusievloeistof 500 ml Zuurstof1 Zie Acuut.
 3. dere mate belemmerd is door een obstructie in de outflow van het hart
 4. intensieve zorgen shock traen hogent wat is shock is een groep symptomen die veroorzaakt worden door onderliggende problemen. een verdediging van het lichaa
 5. JufDanielle: Uitleg over het menselijk lichaam. Hoi, ik ben Danielle! Onder de naam JufDanielle geef ik begrijpelijke uitleg over het menselijk lichaam in korte uitlegvideo's
 6. Indicatie. Levensbedreigende longembolie: RR systolisch < 90 mmHg of daling van meer dan 40 mmHg ten opzichte van uitgangsbloeddruk in combinatie met tekenen van rechtsoverbelasting / obstructieve shock, zoals (maar niet uitsluitend) collaps

Shock - Wikipedi

 1. 2 Een 66-jarige man met acuut pijn op de borst en een lage bloeddruk obstructieve shock obv centrale longembolie 3 Een 67-jarige man met (opnieuw) hartjagen Atypische boezemflutter met 2:1 AV blok 4 Een 58-jarige vrouw met (opnieuw) pijn op de borst Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie met LVOT obstructi
 2. Obstructieve shock Obstructieve shock word veroorzaakt door een (gedeeltelijke) blokkade ergens in de circulatie. De blokkade kan in het veneuze systeem, het arteriële systeem, het hart gelokaliseerd zijn en ook een com Aandoeningen, 28-05-201
 3. Wat is een shock en obstructieve shock bij een longembolie. Hiervan is sprake als meer dan 60% van het longvaatbed wordt afgesloten door een stolsel. ← Celebrity Call Centre → Op Schoo
 4. shock is een conditie van circulatoir falen gekarakteriseerd door inadequate weefselperfusie. en oxygenatie, waardoor onvoldoende nutriënten naar en afvalproducten vd weefsels kunnen. vervoerd worden, met als gevolg cellulaire dysfunctie, orgaanfalen en uiteindelijk dood

Obstructieve shock - definitie - Encycl

Obstructieve shock Een obstructieve shock heeft te maken met een verstopping in de bloedvaten waardoor organen niet meer voldoende voorzien kunnen worden van bloed. Hoe herken je een obstructieve shock en hoe te handele Aandoeningen, 22-06-201 Een obstructieve shock. lPPG 2019-2020 Reguliere toets 6. Je moeder komt je opzoeken in je studentenhuis. Zij struikelt en heeft veel pijn aan haar rechterpols. Vooral bewegen is erg pijnlijk. Je weet niet zeker of de pols gebroken is. Wat is nu de beste manier van handelen voordat j

Shock: Soorten, mechanisme en symptomen - YouTub

Obstructieve shock. 16. Je bent een potje aan het schaken met je opa. Midden in het spel krijgt hij drukkende pijn op zijn borstbeen met uitstraling naar zijn linkerarm. De spray onder de tong werkt niet en na 20 minuten geeft hij nog steeds pijn aan. Wat is de MEEST waarschijnlijke diagnose OBSTRUCTIEVE SHOCK hart tamponade, massale longembolieen, aorta dissectie, spanningspneumothorax DISTRIBUTIEVE SHOCK sepsis, anafylaxie, pancreatitis, verbranding, intoxicatie, bijnier-insufficiëntie, toxic shock NEUROGENE SHOCK Vaardigheden Kan de volgende vaardigheden zelfstandig uitvoeren (niveau 4 Bij een sepsis heeft u een infectie, waar uw lichaam heel heftig op reageert. Een sepsis komt vaak door een infectie met een bacterie. Maar een sepsis kan ook komen door een infectie met een virus of schimmel

Casustoets Shock - GVE-1

-Cardiogene shock, tgv falen van het hart.-Hypovolemische shock, tgv ondervulling bijv. door ernstige bloeddingen-Obstructieve shock, tgv obstructies in de grote vaten (zoals bij een ruiterembolie-Septische shock, tgv infecties-Neurogene shock, tgv ruggemergletsel e.d.-Anafylactische shock tgv een allergische reacti Study Shock en ALS flashcards from Jasper Plate's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Allergische reacties kunnen snel, fel en moeilijk controleerbaar zijn. - Allergische reacties worden veroorzaakt door het vrijkomen van relatief grote hoeveelheden histamine en andere actieve weefselstoffen in organen, (huid)weefsel of de bloedbaan. In het laatste geval kan een levensgevaarlijke allergische of anafylactische shock optreden Hierbij kan grafisch op een handige manier worden afgebeeld waar de diverse parameters anatomisch geplaatst kunnen worden. Tevens kunnen relaties tussen de parameters worden aangegeven. Het model is bedoeld om begrip van anatomie en fysiologie in relatie tot hemodynamiek en shock visueel te presenteren

Shock Hoofdstuk 1 - MK: Vitale functiekunde - HvA

Home >> Shock behandeling >> Agelo. Zoeken. Rubrieken. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio! Aandoeningen. U vindt hier informatie over meer dan 1000 aandoeningen. Medicijnen. Bekijk bijsluiters en werking van meer dan 1000 medicijnen. Dossiers zorgen aan een patiënt in shock verstoring vh evenwicht tss het bloedvolume en de bloedvatencapaciteit rr daalt en er treden verdedigingsmechanismen in werkin Q. Bij een obstructieve shock moet worden gedacht aan een longembolie, spanningspneumothorax en welke van de volgende: answer choices . fladderthorax. myocardinfarct. dehydratie. harttamponade. Tags: Question 7 . SURVEY . 20 seconds . Q. Mensen met een neurogene shock hebben in het algemeen een koude en klamme huid Popular books. Biology Mary Ann Clark, Jung Choi, Matthew Douglas. College Physics Raymond A. Serway, Chris Vuille. Essential Environment: The Science Behind the Stories Jay H. Withgott, Matthew Laposata. Everything's an Argument with 2016 MLA Update University Andrea A Lunsford, University John J Ruszkiewicz. Lewis's Medical-Surgical Nursing Diane Brown, Helen Edwards, Lesley Seaton, Thomas.

 • Kroonlijst Brico.
 • Kramp hamstring hernia.
 • San Bernardino tunnel met caravan.
 • Tandformule schaap.
 • Franse nummers tellen.
 • How to eat surströmming.
 • Vrouwenemancipatie tegenwoordig.
 • Thema grootouders peuters.
 • Toekomst diabetes.
 • Kip wokken.
 • Grand Hyatt Dubai TUI.
 • Bleko Chemie vacatures.
 • Overweel Enkhuizen.
 • Bouwpakket loungebank.
 • Hydrocele operatie herstel.
 • Straf bindweefsel.
 • Rally crashes extreme.
 • America Today België.
 • Beste budget sigaar.
 • Proteus bestuur.
 • Wiki Jennifer Lien.
 • Ginger Make up.
 • Benmummy.
 • Lippenstift droogt lippen uit.
 • Kalkaanslag verwijderen.
 • Voyage et Culture Oezbekistan.
 • Albert Heijn regels.
 • Kyfose brace.
 • Appartement Amersfoort.
 • El Saler Valencia.
 • Hoofdstad Australië wiki.
 • Fungoral Nizoral crème.
 • Johnny Cash albums.
 • Beste bank 2019.
 • Is Nederland een federale staat.
 • Tender portal.
 • Is hij verliefd op mij wikiHow.
 • Sportwetenschappen 2de graad.
 • Gezonde brunch.
 • Basisbehoeften kind.
 • Fietssloten test.