Home

Johannes 3 vers 16 Statenvertaling

vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven Luk. 3:16. Joh. 1:15 , 26 , 34 . En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem

Johannes 3:16 NBG51 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. NBG51: NBG-vertaling 195 Johannes 16. 1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. 2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij 16 Joh. 15:13; Efez. 5:2 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 17 Deut. 15:7 ; Luk. 3:11 ; Jak. 2:15 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart 3:17 hart - Letterlijk: ingewanden. voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven

Johannes 3 - Statenvertaling met kanttekeninge

Het evangelie begint met de ontmoeting van Johannes de Doper en Jezus, en eindigt met de kruisdood, opstanding en verschijningen van Jezus. Het bekende verhaal van de overspelige vrouw aan het begin van hoofdstuk 8 komt niet voor in oude teksten die nog niet gevonden waren toen deze bijbel werd vertaald; wellicht is het ergens in de middeleeuwen toegevoegd 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden. Johannes. 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen

HSV - Johannes 3 - Herziene Statenvertaling

 1. 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. 17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb
 2. Openbaring 16 De Openbaring van Johannes. HSV 3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd Ex. 7:20 bloed, als van een dode. Maar zij Vers 11,21 lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven
 3. Johannes 3:16 (hoofdstuk 3, vers 16 van het Evangelie volgens Johannes) is een van de bekendste Bijbelverzen uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt omschreven als een kernachtige samenvatting van de boodschap van het evangelie. Het vers luidt als volgt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar.
 4. Johannes 16 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS 33 Namelijk door Zijn alwetendheid, die zij zelven bekennen, vers 30. vers 30 Nu weten wij dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node dat U iemand vraagt
 5. Johannes 3:16. Johannes 3:16 - Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 - Statenvertaling

16 Joh. 7:33 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. 17 Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; en: Want Ik ga heen naar de Vader Matt. 3:11 Mark. 1:7 Luk. 3:16 Joh. 1:15,26,34 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. 27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is Johannes 3:16 - HSV. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16 - NBG. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven 26 # Matt. 3:11; Mark. 1:7; Luk. 3:16; Joh. 1:15,26,34 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem 16 Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier. 17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man. 18 Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd. 19 De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Read verse in Statenvertaling (Dutch 15 Vers 21,23; Joh. 15:10; 1 Joh. 5:3 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, Het grondwoord voor Trooster is ook te vertalen als: advocaat, pleitbezorger, verdediger; zie ook Joh. 14:26; 15:26; 16:7 Matth. 3:11. Mark. 1:7. Luk. 3:16. vers 26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; vers 30 Deze is het van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die vóór mij geworden is, want Hij was eer dan ik Johannes 11 - Statenvertaling. 2 Zie hiervan in het volgende hoofdstuk, vers 3. Joh. 12:3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad,. Joh. 3:16; 4:14. vers 40 En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. vers 54 Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad

 1. 3:23. waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar. 41 En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar. 42 En velen geloofden aldaar in Hem
 2. 22 3:22 Joh. 4:1-2 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. 23 Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 24 3:24 Mat. 14:3 Marc. 6:17 Luc. 3:19-20 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en.
 3. 54 Vers 27,40; Joh. 3:16; 4:14 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem
 4. 16 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 16:2 Marc. 13:9 Joh. 9:22 12:42 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 16:3 Joh. 7:28 8:19 15:21 17:25 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt.
 5. 1 Christus te Bethanië met Lazarus aan tafel zittende, 3 Wordt van Maria gezalfd, 4 Waarover zij van Judas berispt, 7 Maar van Christus verdedigd wordt. 9 Vele Joden komen om Lazarus te zien. 10 Waarom de overpriesters hem ook zoeken te doden. 12 Christus rijdt naar Jeruzalem op een ezel, en wordt van de schare met blijdschap en gelukwensing als de Koning Israëls ontvangen. 20 Enige Grieken.
 6. Johannes 13 - Statenvertaling. 16 Christus leert hier, die hij tevoren door des duivels ingeving beloofd had aan de overpriesters. Zie vers 2. Luk. 22:3. vers 2 En als het avondmaal gedaan was (toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskáriot,.
 7. Johannes 3:16 HSV Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. HSV: Herziene Statenvertaling

Johannes 16 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

 1. Johannes 3:16 - BGT. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16 - NBG. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven
 2. Johannes 3:16 - BGT. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 - HSV. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven
 3. 1 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen Votum / zegengroet Zingen - Opwekking Psalm 116:1,3,5 - Opwekking 488 Gebed Lezing Johannes 3:14-21 Kindermoment Opwekking voor kids 68 Diep, diep.
 4. Johannes 3 vers 16 heeft de reputatie het allerbekendste bijbelvers te zijn. Maar is dat zo? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuw-ig leven hebbe. Deze woorden staan opgetekend tegen de achtergrond van Jezus' gesprek [
 5. Bijbeltekst aanleren - Johannes 3 vers 16 Print deze bijlagen uit en plak op stevig karton. Knip de figuren uit. Maak een gat in het midden van het 'centrum deel' en bevestig dit met een splitpen op een groter stuk karton. Op deze wijze kan de ster draaien
 6. Johannes 3. Jezus krijgt bezoek van Nikodemus 1 Er was een Farizeeër die Nikodemus heette. 16 Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben
3:16 Zahlen der Hoffnung // Johannes 3:16 - YouTube

HSV - 1 Johannes 3 - De eerste algemene brief van de

debijbel.nl, dé bijbelsite van Nederland en Vlaandere Johannes 3:16-17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld ver... Read verse in Statenvertaling (Dutch In de geschriften van Johannes wordt deze term uitsluitend voor Jezus gebruikt (Jo 3:16, 18; 1Jo 4:9), maar nooit in verband met Jezus' menselijke geboorte of zijn bestaan als mens. In plaats daarvan gebruikt Johannes de term voor Jezus in zijn voormenselijke bestaan als de Logos, het Woord, degene die 'in het begin bij God was', nog 'voordat de wereld er was' ( Jo 1:1, 2; 17:5, 24 ) JOHANNES 3:15 (Statenvertaling): Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. JOHANNES 3:15 (NBG): opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 4. Het kruis is ook uitgewist uit de NBG 1 Als dan de Heere verstond, dat de Farizeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes; 2 (Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen), 3 Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea. 4 En Hij moest door Samaria gaan. 5 Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land, hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf. 6 En aldaar was.

lukas 3:16 sv-rj Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuu En heeft drie delen (gelijk ook meest al de volgende brieven): ten eerste een inleiding, tot het 16de vers; ten tweede de verhandeling der leer, van het 16de vers van het eerste hoofdstuk af tot het 14de vers van het 15de hoofdstuk; ten derde en daarna het besluit van den brief, van daar af tot het einde toe Johannes 16 Johannes 16. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 15 16:3 . Joh. 15:21 1 Kor. 2:8 En deze dingen zullen zij u doen, Vers en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt,.

Het evangelie naar Johannes - Statenvertaling

Johannes 3 NBG51 Bijbel YouVersio

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. 3 3:3 Mat. 24:42-44 Luc. 12:39-40 1 Tes. 5:2 2 Petr. 3:10 Op. 16:15 Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen. 3 1 3:1 Joh. 1:12 Rom. 8:14-17 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij.

Herziene Statenvertaling (HSV) 1 Vers hij zal Johannes heten! 61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt, 62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. 16 antwoordde Johannes allen: 3:16 . Matt. 3:11 Mark. 1:8 Joh. 1:26 Hand. 1:5 11:1 Johannes 16:33 - BGT. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 - NBG. Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn Johannes 3:1-36. Gesprek met Nicodémus ; En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is

Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding . Nadere informati 28 # Vers 3 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik Johannes 3 vers 16 is een wereldberoemd vers. Maar kent men het ook écht? Wat wordt bedoeld met alzo lief heeft God de wereld? En met het eeuw-ige leven? Johannes 3 vers 17 is een nadere toelichting op vers 16. Volgens vers 17 heeft God met het zenden van zijn Zoon de redding van de wereld op het oog! Niet alleen degene die nu gelooft Johannes 15 Johannes 15. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 14 Vers 21,23; Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, 16:3 . Joh. 15:21 1 Kor. 2:8 En deze dingen zullen zij u doen,. Johannes 16:13 Chapter Parallel Compare 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen

Mattheüs 3 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

HSV - Openbaring 16 - De Openbaring van Johannes

9 16:9-20 Luc. 24:36-53 Hand. 1:1-11 1 Kor. 15:5 16:9 Luc. 8:2 24:10-11 Joh. 20:11-18 Toen (16:9-20) In andere handschriften ontbreken deze verzen. Weer andere handschriften hebben na vers 8 en voor vers 9 nog de volgende tekst: 'Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14. Tag: johannes 3 vers 16. Gepost op mei 20, 2020 mei 22, 2020 door Hendrik Jan van der Heiden. De Liefde van God (5) De liefde van God (5) 'Alzo Lief heeft God de Wereld gehad' (Johannes 3 vers 16) Het is wel de meest bekende tekst, maar niet de meest gewone tekst. Enkele mijmeringen van mij

Johannes 3:16 - Wikipedi

Johannes de Doper getuigt van Hem. De eerste discipelen worden geroepen. Het vlees geworden Woord. 1 1 In a den 1 beginne was 2 het Woord, en het Woord was b 3 bij God, en het Woord 4 was God. 2 c Dit was in den beginne bij God. 3 d Alle dingen zijn door Hetzelve 5 gemaakt, en 6 zonder Hetzelve is 7 geen ding gemaakt dat gemaakt is Johannes 14. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: Wees niet verdrietig. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie weten waar Ik 16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor. Johannes 16; Johannes 17; Johannes 18 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Johannes 16 - Statenvertaling met kanttekeninge

Johannes 16:7 > NBV BGT HSV NBG BB. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Johannes 16:7 trooster Geest ontvangen waarheid. Lees Johannes 16 online (NBV Dat zijn dezelfden die Johannes noemde in 1 Johannes 3:1 toen hij zei: Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. God houdt van hen die van Hem zijn! Laten we nu nog eens naar dat vers in Johannes 3:16 kijken. Er zijn in dat vers tenminste drie delen te onderscheiden Geliefde gemeente, voor ons ligt open de ongetwijfeld meest bekende tekst van de Bijbel, Johannes 3:16. Ik zou meteen de vraag willen stellen of het ook de meest begrepen en de meest beleden tekst is. We moeten niet op de klank afgaan, niet op de tonen, die we in dit vers beluisteren Johannes 3 vers 16 Want alzo lief maak een hartje van twee duimen en twee wijsvingers heeft God wijs omhoog de wereld gehad, teken met twee handen een rondje dat Hij wijs omhoog Zijn eniggeboren Zoon steek de vinger van je ene hand in de handpalm van de andere hand en andersom gegeven heeft, maak met één hand een beweging van boven naar benede C053 03 Johannes 3 vers 16 Ab Klein Haneveld 01:04:56; Laatste wijzigingen. Update 3-11-2020: Onvoltooide reformatie

Johannes 3:16 - AllAboutGOD

HSV - Johannes 16 - Herziene Statenvertaling

Een heel boek over één Bijbelvers: Johannes 3 vers 16. Dat is de opdracht die Max Lucado zich stelde met het schrijven van dit boek. Woord voor woord bestudeerde hij deze bekende tekst en werd aangesproken door de oneindige liefde en genade van Gods aanbod De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Johannes 3:16 Interlinear • Johannes 3:16 Flersprogede • Juan 3:16 Spansk • Jean 3:16 Franske • Johannes 3:16 Tysk • Johannes 3:16 Kinesisk • John 3:16 Engelsk • Bible Apps • Bible Hub Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com. Det Norsk Bibelselskap (1930) BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA. Leviticus 2 en 3 Het herstel. Offers brengen (4) Leviticus 4. 3:16 Het bekendste Bijbelvers (2008) God heeft gegeven! Johannes 3:16 (1) Wij leven! Johannes 3:16 (2) Verzoening! Leven met Christus in het midden (2008) Verzoening! (1) Laat u met God verzoenen 2 Korintiërs 5:20b Verzoening! (3) Eerherstel voor Gods woede 2 Samuël 6:7 Verzoening Tot verbazing van de luisteraars begon hij weer met hetzelfde vers: Johannes 3:16. Toen Moody de volgende dag terugkwam, vroeg hij aan zijn vrouw Emma hoe het was geweest met Moorhouse. 'Hij heeft de mensen erg aangesproken Maar hij preekt wel een beetje anders dan jij. Hij zegt zelfs tegen de ergste zondaren dat God hen liefheeft!

Johannes 3 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Johannes 3:16 is een bekend Bijbelvers onder evangelische en orthodoxe christenen. Velen kennen het uit het hoofd: Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 25), en wel (3) Johannes, de zoon van Zebedeüs (let op de samenwerking tussen 'de discipel die Jezus liefhad' en Petrus in 13:23-24; 18:15-16; 20:2-9; 21:2 johannes 3:16-17 sv-rj Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden (Johannes 3:16) Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Bij ons thuis draaide in de kerstvakantie de film Chasing Liberty, het verhaal van Anna Forster, dochter van een Amerikaanse president. Deze president Forster is steeds zo bezorgd over zijn dochter dat hij haar nooit alleen laat. Alle vriendjes worden eerst door de marechaussee gekeur

Boekenleggers voor evangelisatie met boekrol en tekst van Johannes 3:16. Verpakt per 25 stuks. Formaat boekenlegger is 5 x 15 cm. In kleur gedrukt en met laminaat afgewerkt. Voorzijde: De Bijbeltekst Johannes 3 vers 16 met een invullijn voor je eigen naam. Achterzijde: Een handig overzicht van alle Bijbelboeken 1 Johannes 3. Echte kinderen van God 1 Kijk eens hoe ontzettend veel de Vader van ons houdt: Hij noemt ons 'kinderen van God.' De mensen die niet geloven, begrijpen ons niet. 16 Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven ''Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'''Joha..

De Statenvertaling 1637 in cijfers. Nu de tekst van de Statenvertaling 1637 is gedigitaliseerd, zijn allerlei statistische gegevens beschikbaar gekomen. Zo weten we nu dat de complete tekst uit bijna 2,6 miljoen woorden bestaat (om precies te zijn: 2.590.583) Johannes 3 1 - 21: Gesprek met Nicodémus : 22 - 36: Johannes getuigt van Christus : Johannes 4 1 - 30: De Samaritaanse vrouw : 31 - 42: De oogst en de werklieden : 43 - 54: De zoon van den koninklijken hoveling genezen : Johannes 5 1 - 15: Genezing van den lamme te Bethesda : 16 - 47: De Zoon en de Vader : Johannes 6 1 - 15: De wonderbare. Ein Video von https://www.jesus-liebt-kinder.de Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nic.. 4-sep-2016 - Deze pin is ontdekt door Mary Elizabeth. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Johannes 3:18. AB: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, Het is opvallend dat vers 16 vaak genoemd wordt, maar dit tweede deel van vers 18 bijna nooit. Vertaalnotities. Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen

Johannes 3,16. 369 likes · 5 talking about this. Den lille bibel blir Johannes kapittel 3. vers 16 kalt 16 Tomas, die ook wel Didymus (= 'tweeling') werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen: Kom, we gaan met Hem mee om samen met Hem te worden gedood. Jezus maakt Lazarus weer levend 17 Toen Jezus aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag vlak bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadiën (ongeveer 4 km) daar vandaan Genesis 2:4b-25, Kol.3:1-4 en Johannes 20:11-18 21 april witte donderdag In de hof van Getsemané Exodus 12:1-16 en Matteüs 26:30-46 17 april Palmpasen Koppige liefde Matteüs 21:1-11 en Zacharia 9:(9 en 10) 3 april Hoe is het mogelijk? Johannes 9:1-17 27 maart Het gaat stromen Johannes 4:5-26 20 maart Uitstraling (Exodus 24:12-18 en) Matteüs. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. 4 In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. 6 God stuurde een man: Johannes de Doper. 7 Hij moest de mensen over het Licht. Johannes 16:1-33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geergerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij

Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is de eerste van de drie Brieven van Johannes.De brief is net als de vier Evangelies niet ondertekend (), maar werd traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven, de veronderstelde schrijver van het Evangelie van Johannes, ondanks de verschillen in.

Vers 6 zou weer terugkeren naar het heden van Paulus en de ontmoeting met deze discipelen. Ze werden dus niet door Paulus gedoopt, maar ze kregen de handen opgelegd! Grote vraag is en blijft dan: wanneer zijn deze mensen dan gedoopt in de Naam van Jezus Christus, en door wie? Volgens de SV dus door Johannes (vandaar die toevoeging) Johannes 16:24 - NBG. Tot nu toe hebben jullie nooit God om iets gebeden omdat jullie bij Mij horen. Doe dat, dan zullen jullie krijgen wat jullie bidden, zodat jullie heel erg blij zullen zijn. Johannes 16:24 - BB. Bijbeltekst van de dag. Maandag 17 augustus 2020; Donderdag 3 mei 2018 De Derde brief van Johannes (vaak kortweg 3 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.De brief bevat geen afzender, maar wordt vanwege de stijl en inhoud traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven. De brief is geschreven in het Koinè-Grieks.. Het is een kort geschrift: het telt één hoofdstuk bestaand uit 15 verzen Met Andere Woorden [29]4 3 De Statenvertaling herzien Elbert Boot Ondanks de respectabele leeftijd wordt de Statenvertaling (SV) tot op de 222178_MAW binnenwerk nr29-4.indd 3 09-12-10 16:41. 4 Met Andere Woorden [29]4 werpt meteen een ander licht op Johannes 10:1,.

28.12.2015 - Donald Duck hat diesen Pin entdeckt. Entdecke (und sammle) deine eigenen Pins bei Pinterest 16:16 Statenvertaling). Toch zijn het niet alleen de geestelijken geweest die zich gerechtigd achtten het woord te gebruiken. (Revelation 16:16, King James Version ) Yet the clergy have not had the sole claim on use of the word

De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze zwarte huwelijkseditie heeft een hardcover en het formaat 16 x 24 cm 3 Johannes. Judas. Openbaring. in; SV SV SV. Bijbel GBS (SV) Bijbel GBS: Kanttekeningen (SVK) Selecteer een passage Selecteer een vers (klik op het vers) of een passage (klik op begin- en eindvers) Selecteer een vers 7 15 Want 16 Drie zijn er Die getuigen 17 in den hemel: de Vader,. Jesaja Hoofdstuk 15 - Statenvertaling . Statenvertaling » Jesaja » Hoofdstuk 15. 1 De last van Moab. Zekerlijk, in den nacht is Ar-Moabs verwoest, zij is uitgeroeid; zekerlijk, in den nacht is Kir-Moabs verwoest, zij is uitgeroeid Psalmen Hoofdstuk 16 - Statenvertaling . Statenvertaling » Psalmen » Hoofdstuk 16. 1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U. PS:17:8 PS:56:

John 3:16 (with lyrics) - YouTube

Video: Johannes 3:16 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Johannes 3,16 - MissionTeam Biel | FacebookPsalm 32 alle verzen - Karaoke - Miditzer 260sp - YouTubeBeautiful Day Cadeaubord 'Johannes 3:16 (Engels)'IMG_6520
 • Chronische CMV.
 • Gember vetverbrander.
 • Baby laag dragen vroeggeboorte.
 • Arm over hoofd oor aanraken.
 • Google Maps.
 • Christelijke kleurplaten.
 • Huishoudelijk reglement LOC.
 • Frozen shoulder magnesium.
 • Hyundai Tucson automaat 2019.
 • Zelf rolgordijnen maken.
 • Bartafel 90 cm hoog.
 • Cruella de Vil.
 • Ender ei.
 • Okra recepten.
 • Pound to PKR.
 • Camping Les Saules.
 • Beveiligingscamera bullet.
 • Ervaringen met geesten.
 • Buteen formule.
 • De Biester Holten.
 • Solitaire ring goud.
 • Europese armoedegrens 2020.
 • Garfield 3.
 • Schroefdraad snijden gereedschap.
 • Prince Harry information.
 • Baveno restaurants.
 • Dikke Dames haakpakket.
 • Obstructieve shock.
 • Zwart op wit geboortekaartjes.
 • Gele vlekken in handdoeken.
 • Finger step kopen.
 • Hyundai Genesis occasion.
 • Af p 70 300 vr.
 • Maatbeker HEMA.
 • EA down.
 • Fotografie cursus Herkenbosch.
 • Blake Edwards films.
 • Maxxter 4K action cam.
 • Meldonium kopen België.
 • KNMI december.
 • Spelerij Borgerswold.